Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

 • 1 Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).

Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).

Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).

Konkurs trwa od 25.06.2021 od godz. 14:00 do 28.06.2021 do godz. 12:00
( dalej „Czas Trwania Konkursu”).

Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”)

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

 

3. Zasady Konkursu.

1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:

a) wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);

b) dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;

c) zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;

d) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.

2. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.

3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.

 

 • 4. Komisja Konkursowa
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

 

 • 5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania
 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 1. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 2. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com  w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
 3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
 4. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
 5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

 

 • 6. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.
 • 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
  w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
  i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
 3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

 • 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie
 1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
  w przypadku:

  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
  2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
  3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
  4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
  5. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
  a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

 

 • 9. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

1 Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
  w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).
 4. Konkurs trwa od 18.06.2021 od godz. 14:00 do 21.06.2021 do godz. 12:00
  ( dalej „Czas Trwania Konkursu”).
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

 1. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu”)
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
 1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

 

3. Zasady Konkursu.

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
 1. wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);
 2. dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;
 3. zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;
 4. umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.
 1. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.
 1. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.

4. Komisja Konkursowa

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

 

5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania

 1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 1. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
 2. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com  w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
 3. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
 4. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
 5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

 

6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.

7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
  w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
  i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
 3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
 2. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

8. Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
  w przypadku:

  1. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
  2. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
  3. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
  4. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
  5. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
 2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
  a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

 

10. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).
4. Konkurs trwa od 11.06.2021 od godz. 14:00 do 14.06.2021 do godz. 12:00
( dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu” )
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

§ 3. Zasady Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a) wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);
b) dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;
c) zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;
d) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.
3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
§ 4. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

§ 5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
2. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
3. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
5. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
6. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie
1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
w przypadku:
a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
e. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

    pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).
4. Konkurs trwa od 04.06.2021 od godz. 14:00 do 07.06.2021 do godz. 12:00
( dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu” )
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

§ 3. Zasady Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a) wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);
b) dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;
c) zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;
d) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.
3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
§ 4. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

§ 5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
2. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
3. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
5. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
6. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie
1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
w przypadku:
a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
e. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

           REGULAMIN KONKURSU

pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).
4. Konkurs trwa od 28.05.2021 od godz. 14:00 do 31.05.2021 do godz. 12:00
( dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu” )
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

§ 3. Zasady Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a) wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);
b) dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;
c) zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;
d) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.
3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.
§ 4. Komisja Konkursowa
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

§ 5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania
1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
2. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
3. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
5. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
6. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie
1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
w przypadku:
a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
e. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

 

REGULAMIN KONKURSU
pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).
4. Konkurs trwa od 21.05.2021 od godz. 14:00 do 24.05.2021 do godz. 12:00
( dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu” )
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

 

§ 3. Zasady Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a) wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);
b) dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;
c) zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;
d) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.
3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.

 

§ 4. Komisja Konkursowa.
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

 

§ 5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania.
1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
2. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
3. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
5. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
6. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie.
1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
w przypadku:
a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
e. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

 

§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN KONKURSU
pod tytułem „Zgadnij tytuł filmu/serialu”

 

§ 1 Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Zgadnij tytuł filmu” (dalej zwany „Konkursem”).
2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marii Konopnickiej 6 (00-491), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000240670, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-335-89-52, której kapitał zakładowy wynosi 50 000,00 złotych, opłacony w całości (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
3. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: Profilu Floty Filmowej na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne).
4. Konkurs trwa od 14.05.2021 od godz. 14:00 do 17.05.2021 do godz. 12:00
( dalej „Czas Trwania Konkursu”).
5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na jego stronie internetowej: www.flotafilmowa.com.

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie.

1. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem” lub „Uczestnikiem Konkursu” )
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, konkubent oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu.
4. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu aktywnego konta na Facebooku.

 

§ 3. Zasady Konkursu.
1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Trwania Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
a) wejść na Profil Flota Filmowa na portalu społecznościowym „Facebook” (https://www.facebook.com/flotafilmowastudioprodukcyjne);
b) dokładnie zapoznać się z Regulaminem Konkursu, gdyż udział w Konkursie oznacza jego akceptację;
c) zapoznać się z postem konkursowym zawierającym zagadkę obrazującą tytuł filmu/serialu;
d) umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi z poprawnym tytułem filmu/serialu zobrazowanym w zagadce, odgadnąć tytuł filmu/serialu i wpisać go w komentarzu pod postem konkursowym.
2. Konkurs wygrywa ten Uczestnik Konkursu, który jako pierwszy poda prawidłowy tytuł filmu/serialu przedstawionego w zagadce.
3. Po upływie Czasu Trwania Konkursu Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni Zwycięzcę podając informację o wygranej bezpośrednio pod komentarzem tej osoby, która jako pierwsza udzieliła prawidłowej odpowiedzi.

 

§ 4. Komisja Konkursowa.
1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych (dalej zwanych „Zwycięzcą”), Organizator Konkursu powoła komisję konkursową (dalej zwaną „Komisją Konkursową”).
2. W skład Komisji Konkursowej wejdą 2 (dwie) osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu.
3. Komisja Konkursowa dokona analizy prawidłowości i poprawności zgłoszeń, wyłoni Zwycięzcę Konkursu i poinformuje go o wygranej w terminie: następnego dnia po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu.

 

§ 5. Nagrody w Konkursie i zasady ich przyznawania.
1. Nagrodą w Konkursie jest voucher na lody Reborn. Fundatorem nagrody jest Organizator.
2. Zwycięzca Konkursu, w stosunku, do którego zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od Zwycięzcy zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.
3. Organizator Konkursu zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o przyznaniu nagrody wysyłając wiadomość prywatną przez Facebooka Floty Filmowej. Po otrzymaniu wiadomości Zwycięzca zobowiązany będzie do przesłania wszystkich wymaganych przez Organizatora informacji na adres mailowy kontakt@flotafilmowa.com, w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przesłania informacji Organizatora. Brak odpowiedzi na adres mailowy: kontakt@flotafilmowa.com w wyżej podanym terminie skutkuje rezygnacją z nagrody przez Zwycięzcę.
4. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od daty otrzymanie od niego danych kontaktowych.
5. Nieodebranie Nagrody przez Zwycięzcę i jej zwrot do Organizatora uważany będzie za rezygnację Zwycięzcy z nagrody.
6. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do ekwiwalentu pieniężnego za nagrodę rzeczową ani ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanie przez Zwycięzcę Konkursu błędnego adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą dostarczenie mu nagrody.

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne.
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu drogą elektroniczną na adres: kontakt@flotafilmowa.com niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji, jednak nie później niż do 5 dni od daty zakończenia Czasu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania maila)
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu w formie wiadomości email przesłanej na adres, z którego otrzymano reklamację.

 

§ 7. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Flota Filmowa Sp. z o.o. informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) jest Organizator Konkursu Flota Filmowa z siedzibą w Warszawie,
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą w celach związanych z uczestnictwem
w Konkursu (kontakt ze Zwycięzcą, dostarczenia mu nagrody, rozliczenia z Urzędem Skarbowym)
i w celach rozstrzygania reklamacji (na podstawie art. 6 ust.1 pkt. b, pkt. f RODO).
3. Dla realizacji celów, o których mowa w ust. 2 przetwarzane są następujące dane osobowe: adres email, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji Konkursu, podmioty prowadzące obsługę prawną oraz podmioty trzecie upoważnione na podstawie przepisów prawnych.
5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania Konkursu oraz okres niezbędny do dostarczenia nagrody i rozstrzygnięć reklamacji i rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
6. Każdy Uczestnik Konkursu, którego dane będą przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Każdy Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

 

§ 8. Wykluczenie z udziału w Konkursie.
1. Komisji Konkursowej przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie,
w przypadku:
a. jakichkolwiek prób ingerencji przez Uczestnika Konkursu w mechanizm strony z postem konkursowym;
b. wszelkich innych nielegalnych ingerencji przez Uczestnika Konkursu w system komputerowy obsługujący Konkurs;
c. podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych;
d. naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu;
e. używania w komentarzach do postu konkursowego słownictwa wulgarnego i treści uznanych powszechnie za obraźliwe.
2. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić na każdym etapie Konkursu, również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile przyczyny wykluczenia zostaną ujawnione dopiero po przyznaniu nagrody. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Zwycięzcą Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu i jego przyczynach na adres e-mail podany Organizatorowi Konkursu,
a Zwycięzcą Konkursu staje się osoba następna.

 

§ 10. Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Strona flotafilmowa.com wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej.